Opinie klientów

W 2009 roku miałem kolizję samochodową. Ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania. Myślałem, że wszelkie naprawy samochodu będę musiał pokryć z własnej kieszeni. Biuro Prawne GLOBAL nie tylko wywalczyło dla mnie odszkodowanie za uszkodzony samochód, ale także zwrot kosztów leczenia i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Poleciłem ich już dwóm moim znajomym. Trzeba przyznać - są profesjonalistami.
Andrzej M., lat 36, inżynier, Wrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAPytania i odpowiedzi

Jak zachować się w razie wypadku?

Z każdym wypadkiem wiąże się stres i niedowierzanie, iż to właśnie nas dotknęło nieszczęśliwe zdarzenie. Jednakże chcąc skutecznie dochodzić odszkodowania, musimy pamiętać o dwóch podstawowych zasadach:

 

I. Koniecznie należy zabezpieczyć dowody, co będzie możliwe poprzez spełnienie następujących warunków:

 • wezwać Policję na miejsce zdarzenia, ułatwi to znacznie dochodzenie roszczeń i zabezpieczy przed zmianą wyjaśnień składanych w toku późniejszych czynności wyjaśniających przez sprawcę wypadku
 • zapisać dane świadków i poprosić ich o pisemne oświadczenie w zakresie przebiegu wypadku
 • zanotować dane sprawcy, pojazdu oraz jego ubezpieczyciela.


II. Niezwłocznie poinformować o zdarzeniu Biuro Prawne GLOBAL, ponieważ tylko wówczas będziemy mogli skierować osobę poszkodowaną do odpowiednich lekarzy, w celu zbadania stanu zdrowia oraz ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu, który w sposób bezpośredni przełoży się na wysokość odszkodowania.

 

Jakie dokumenty są niezbędne do likwidacji szkody?

Podstawą skutecznego dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela jest jak najobszerniejsze zgromadzenie dokumentacji w sprawie. Im pełniejsza jest dokumentacja, tym łatwiej uzasadnić jest dochodzone roszczenie. Biuro Prawne GLOBAL pomaga Klientowi zebrać niezbędną dokumentację oraz sformułować odpowiednie roszczenia, tak aby wypłacone odszkodowanie było jak najwyższe.

Niezbędnymi dokumentami do skutecznego oraz szybkiego poprowadzenia likwidacji szkody przez Biuro Prawne GLOBAL są:

 • Dokument potwierdzający tożsamość uprawnionego do odszkodowania
 • Prawo jazdy, jeżeli ubezpieczony w chwili zdarzenia kierował pojazdem
 • Protokół powypadkowy BHP w przypadku wypadku przy pracy
 • Dokument ubezpieczenia w przypadku dochodzenia odszkodowania z NNW (Polisa, Deklaracja, Indywidualne potwierdzenie)
 • Dokument potwierdzający okoliczności wypadku (np. z policji, prokuratury,sądu)
 • Dokumentacja medyczna z procesu leczenia (np. karta informacyjna udzielenia pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego itp.)
 • Dokumenty potwierdzające niezdolność do pracy/nauki (np. zwolnienie lekarskie)
 • Dowody nabycia uszkodzonych/zniszczonych rzeczy
 • Informacja o wysokości odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy (jeśli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy)
 • Orzeczenie o niepełnosprawności (stopniu niepełnosprawności)
 • Orzeczenie o niezdolności do pracy
 • Rachunki, dowody zapłaty za leczenie, leki, środki opatrunkowe
 • Zdjęcia

Jak długo można dochodzić odszkodowania od sprawy wypadku/ubezpieczyciela za czyn niedozwolony?

Przepisem zakreślającym termin dochodzenia odszkodowania od sprawcy wypadku/ubezpieczyciela z tytułu czynu niedozwolonego określa art. 442 KC. Termin ten wynosi trzy lata i liczy się od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Nie mniej roszczenie może ulec przedawnieniu nawet wówczas, gdy od dnia dowiedzenia się o szkodzie termin trzyletni jeszcze nie upłynął, lecz od daty zdarzenia wyrządzającego szkodę upłynął termin dziesięcioletni. Dziesięcioletni termin przedawnienia liczony jest zawsze od daty zdarzenia, nawet jeżeli dochodzenie roszczeń z tego tytułu było w ciągu dziesięciu lat z niezależnych od poszkodowanego przyczyn niemożliwe.

Przykładem praktycznego zastosowania omawianego przepisu jest orzeczenie Sądu Najwyższego w uchwale składu siedmiu sędziów, który stwierdził, iż dziesięcioletni termin przedawnienia z art. 442 KC dla dochodzenia zadośćuczynienia z tytułu choroby zawodowej spowodowanej zatrudnieniem biegnie od daty ustania zatrudnienia.

Odszkodowanie za skradziony samochód

Przechowywanie w godzinach pracy przez właściciela ubezpieczonego pojazdu kluczyków od samochodu w pomieszczeniu ogólnodostępnym, niezamykanym na czas jego opuszczenia przez użytkowników w sposób przyjmowany powszechnie za racjonalny, bo z pozostawionym po przekręceniu kluczem w zamku, nie oznacza- wymaganego przez ogólne warunki ubezpieczenia autocasco- zachowania stopnia staranności w zakresie sposobu zabezpieczenia kluczyków poza pojazdem, który można uznać za należyty. W takiej sytuacji należy się liczyć z odmowną decyzją ubezpieczyciela w zakresie wypłaty odszkodowania.

Zadośćuczynienie z tytułu przeprowadzenia operacji bez zgody pacjenta

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2005-10-14 (sygn. akt: III CK 99/05) orzekł, iż podstawą zadośćuczynienia z art. 445 § 1 KC może być naruszenie praw pacjenta, polegające na przeprowadzeniu operacji bez jego zgody, jeżeli negatywne przeżycia związane z samym faktem braku zgody wywołały skutek wyrażający się w przejściowym chociażby zaburzeniu funkcjonowania organizmu, mogącym zostać zakwalifikowanym jako wywołanie rozstroju zdrowia w rozumieniu tego przepisu.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy a zadośćuczynienie

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy (wypadku w drodze do i z pracy) wypłacone przez pracodawcę nie podlega odliczeniu od zadośćuczynienia pieniężnego przysługującemu poszkodowanemu na podstawie art. 445 § 1 KC; odszkodowanie to powinno natomiast być wzięte pod uwagę przy określeniu wysokości zadośćuczynienia, co nie jest jednoznaczne z mechanicznym zmniejszeniem sumy zadośćuczynienia o kwotę tego odszkodowania.

Ustalanie wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Kazimierz W., urodzony w Inowrocławiu w 1979 r., został w dniu 15.12.2004 r. potrącony przez samochód. Sprawcą był kierowca, który za spowodowanie wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem wydanym w postępowaniu karnym. Poszkodowany na skutek wypadku doznał otwartego złamania obu kończyn dolnych, urazu głowy i kręgosłupa oraz rozległego urazu jamy brzusznej. Z uwagi na rozmiar odniesionych urazów Kazimierz W. przebywał w szpitalu przez okres 4 miesięcy. Przez większą część pobytu był niemal całkowicie unieruchomiony i wymagał pomocy osób trzecich przy wszystkich czynnościach.

Poszkodowany pomimo rehabilitacji nie odzyskał sprawności sprzed wypadku. Do dnia dzisiejszego porusza się o kulach. Przed wypadkiem powód był aktywny zawodowo, rodzinnie i towarzysko, jeździł na rowerze, uprawiał działkę. Obecnie nie może korzystać z takich form aktywności, gdyż nie odzyskał zdolności swobodnego poruszania się, doznaje ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu i nadal jest zmuszony korzystać z pomocy osób trzecich.

Sąd orzekający w sprawie zasądził tytułem odszkodowania kwotę 145.000 zł. Sąd swój wyrok oparł na art. 445 § 1 KC, w myśl, którego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przez stwierdzenie "odpowiednia suma tytułem zadośćuczynienia", decyduje rozmiar doznanej krzywdy. Zadośćuczynienie ma na celu naprawienie szkody niemajątkowej, wyrażającej się doznaną krzywdą w postaci cierpień fizycznych i psychicznych. Niedający się ściśle wymierzyć charakter krzywdy sprawia, że ustalenie jej rozmiaru, a tym samym i wysokości zadośćuczynienia, zależy od oceny sądu. Ocena ta powinna opierać się na całokształcie okoliczności sprawy, nie wyłączając takich czynników, jak np. wiek poszkodowanego oraz postawa sprawcy. Przy ustalaniu rozmiaru doznanych cierpień powinny być uwzględniane zobiektywizowane kryteria oceny, odniesione jednak do indywidualnych okoliczności danego wypadku. Oceniając rozmiar doznanej krzywdy, sąd wziął pod uwagę całokształt okoliczności, w tym stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw wypadku (kalectwo, oszpecenie), rodzaj wykonywanej pracy, szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiową oraz inne podobne czynniki. Stanowisko to zostało wyrażone już niejednokrotnie przez Sąd Najwyższy.

Wysokość odszkodowania za uszkodzenie ciała - celowość wydatków

W dniu 17.10.2006 r. doszło we Wrocławiu do wypadku komunikacyjnego, spowodowanego przez sprawcę, który był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, w jednym z wiodących ubezpieczycieli. Poszkodowana Joanna R., będąc w pracy, w wyniku zdarzenia doznała wstrząśnienia mózgu oraz poważnych urazów głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego, co skutkowało koniecznością wykonania operacji. Następstwem wypadku komunikacyjnego było trwałe kalectwo.

Poszkodowana wystąpiła o odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy domagając się wypłaty nie tylko kwoty pieniężnej stanowiącej rekompensatę za doznaną krzywdę oraz utracone zarobki, ale także kwoty umożliwiającej jej nabycie samochodu inwalidzkiego, służącego usprawnieniu jej potrzeb, korzystaniu z leczenia i rehabilitacji następstw ciężkiego wypadku.

Roszczenia poszkodowanej zostały w pełni uwzględnione przez ubezpieczyciela.

Zgodnie z art. 444 § 1 KC, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia,  naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Celem tego przepisu jest umożliwienie poszkodowanemu dochodzenie takiego odszkodowania, które pozwoli mu przywrócić stan sprzed wypadku, a jeśli nie jest to możliwe, zastąpienie stanu dawnego stanem, w którym poszkodowanemu zostaną zapewnione warunki życiowe zbliżone do tych, jakie miał przed wyrządzeniem mu uszczerbku. Niewątpliwie zakup samochodu inwalidzkiego, w przedmiotowej sprawie, nie pozwolił poszkodowanej powrócić do stanu sprzed wypadku, który miał miejsce 17.10.2006r., ale na pewno ułatwił jej odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Ubezpieczyciel nie mógł postąpić inaczej, bowiem w orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że koszty zakupu samochodu lub innego pojazdu inwalidzkiego należą do kosztów objętych art. 444 § 1 KC, jeżeli jest on konieczny do kompensowania kalectwa osoby poszkodowanej, a w szczególności do kontynuowania pracy zarobkowej wykonywanej przed wypadkiem.