Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAOdszkodowania za wypadki śmiertelne

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze przeżyciem traumatycznym. Takie zdarzenie wzbudza wiele negatywnych i przykrych emocji.

?Gdyby nie było śmierci, życie nie wydawałoby nam się takie piękne.? Mikołaj Gogol

Prawnicy Biura Prawnego GLOBAL na co dzień stykający się z cierpieniem i krzywdą ludzką, podczas rozmów dotyczących utraty najbliższych osób, potrafią wysłuchać oraz wesprzeć w tych trudnych chwilach naszych gości.

Nigdy nie pozostawiamy odwiedzających nas osób bez pomocy, ponieważ dzięki współpracy z doświadczonymi psychologami, możemy skierować ich do specjalistów potrafiących chociaż częściowo ukoić powstały po stracie ból.

Nasze Biuro specjalizuje się w niesieniu pomocy prawnej osobom, które w tych trudnych chwilach nie chcą lub nie mogą samemu poprowadzić długotrwałych i nierzadko bardzo skomplikowanych spraw natury prawnej, jakie pojawiają się w związku ze śmiercią najbliższej osoby.

W naszej działalności szczególny nacisk kładziemy na szybkie i skuteczne poprowadzenie spraw o odszkodowanie, tak aby w jak najmniejszym stopniu rodziny odczuły formalizm oraz brak współczucia ze strony zakładów ubezpieczeniowych. W całości przejmujemy na siebie te obowiązki.

Nasze działania cechuje profesjonalizm, pamiętamy bowiem, że prowadząc sprawę o odszkodowanie za śmierć, walczymy o przyszłość osieroconych dzieci czy też pozostawionych z codziennymi problemami małżonków zmarłej osoby.

Jeżeli więc w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku osoba straci bliską osobę, np. ojca, przysługuje jej wtedy odszkodowanie pośmiertne i/lub zadośćuczynienie. Za osobę bliską należy rozumieć w szczególności najbliższych krewnych zmarłego: rodziców, dzieci, rodzeństwo. Nie mniej można podjąć starania w zakresie dochodzenia zadośćuczynienia także dla innych osób związanych bliską relacją ze zmarłym.

Odszkodowanie pośmiertne przysługuje, jeżeli uda się wykazać, iż na skutek śmierci bliskiej osoby doszło do znacznego pogorszenia sytuacji życiowej. Sytuacja życiowa jest pojęciem na tyle obszernym, że może obejmować swoim zakresem zarówno:

- sytuację finansową (i tak na przykład jeżeli zmarły ojciec był jedynym żywicielem rodziny, a w wyniku jego śmierci rodzina zacznie mieć problemy finansowe, może ubiegać się o odszkodowanie), jak również

- sferę emocjonalną (z taka sytuacją mamy do czynienia, jeżeli w wyniku doznanych negatywnych odczuć psychicznych spowodowanych śmiercią członka rodziny, dana osoba nie jest zdolna do pracy bądź nie jest w stanie osiągnąć takiego poziomu intelektualnego, jaki uzyskałaby, gdyby to nieszczęśliwe zdarzenie nie nastąpiło).

Zgodnie z przepisami od 2008 r. najbliżsi członkowie rodziny zmarłego wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w wyniku wypadku samochodowego mogą dochodzić od osób winnych śmierci odszkodowania, gdy  śmierć bliskiego spowodowała znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Co więcej, osoby te mogą starać się również o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Kto może ubiegać się o takie odszkodowanie?

Przede wszystkim najbliżsi krewni zmarłego: rodzice, dzieci, rodzeństwo. Zdarzają się również sprawy, w których sąd zasądza zadośćuczynienie dla wnucząt związanych bliską relacją z dziadkami czy też zięciowi po stracie teściowej.

Sąd w tego typu sprawach będzie badał nie tylko stopień pokrewieństwa, lecz przede wszystkim więzi i relacje, jakie łączyły te osoby ze zmarłym.

Kiedy sąd przyzna odszkodowanie?

Sąd w postępowaniu będzie badał przede wszystkim sytuację materialną osoby ubiegającej się o takie odszkodowanie i porównywał ją z sytuacją po śmierci osoby bliskiej.  Jeżeli ulegnie ona pogorszeniu, wówczas sąd przyzna odszkodowanie.

Jeżeli zmarły był osobą utrzymującą rodzinę, wówczas współmałżonek lub dzieci nie powinny mieć problemu z uzyskaniem odszkodowania.

Dodatkowo sąd będzie mógł przyznać zadośćuczynienie za ból i cierpienie. Pod uwagę będzie brany wiek pokrzywdzonego, rozmiar i czas trwania jego cierpień.

Odszkodowanie za śmierć ojca, matki lub  innej osoby utrzymującej rodzinę, ustalane jest na podstawie kilku charakterystycznych aspektów. Otóż o odszkodowanie może ubiegać się osoba bliska, w tym przypadku dziecko zmarłego. Powinno zostać udowodnione, że jego sytuacja życiowa uległa pogorszeniu. Sytuacja życiowa to pojęcie bardzo ogólne i nie oznacza ono bezpośrednio sytuacji pieniężnej członka rodziny osoby poszkodowanej w wypadku. Przede wszystkim sytuacja życiowa może odnosić się do utrzymania danej osoby. Na przykład: jeżeli ojciec był jedyną osobą utrzymująca rodzinę, a w wyniku jego śmierci rodzina zacznie mieć problemy finansowe, może ubiegać się o odszkodowanie. Również jeżeli w wyniku doznanych negatywnych odczuć psychicznych spowodowanych śmiercią ojca, osoba jest niezdolna do pracy i argumenty przemawiające za tym są niepodważalne, to danej osobie należy się odszkodowanie z tytułu utraty ojca i pogorszenia w wyniku tego sytuacji życiowej. Możemy także ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów za pogrzeb osoby bliskiej.

Odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej w wyniku wypadku komunikacyjnego to niestety bardzo często powtarzający się dzisiaj termin. Są to zdarzenia nieuniknione, ponieważ komunikacja jest obecnie niezwykle rozwinięta i nie trudno o nieszczęście. Swoje cierpienie po śmierci bliskiej osoby możemy przynajmniej złagodzić dzięki zadośćuczynieniu, a nasza sytuacja materialna wcale nie musi się pogorszyć, jeśli sprawa o odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej zostanie poprowadzona z należytą starannością. Do tego niezbędny jest jednak doświadczony pełnomocnik procesowy, na przykład radca prawny lub adwokat.